Vedtægter for Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Menighedsrådene i Agedrup, Allerup, Allesø-Næsbyhoved-Broby, Brændekilde-Bellinge, Dalum, Davinde, Dyrup, Fangel, Fraugde, Hjallese, Højby, Korup, Lumby-Stige, Næsby, Paarup, Sanderum, Seden, Stenløse, Tornbjerg, Ubberud-Ravnebjerg og Aasum sogne i Hjallese Provsti
og
menighedsrådene i Ansgars, Bolbro, Fredens, Hans Tausens, Korsløkke, Munkebjerg, Sankt Hans, Sankt Knuds, Thomas Kingo og Vor Frue sogne i Sankt Knuds Provsti, Fyens Stift har vedtaget at samarbejde for Folkekirkens Skoletjeneste i Odense i medfør af kapitel 8 i lov om menighedsråd, jf. Lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013.

§ 1 Folkekirkens Skoletjeneste er en folkekirkelig skoletjeneste med tilbud til alle grundskoler og folkekirker i Odense Kommune.

§ 2 Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste Odense er at inspirere lærere og elever samt præster med nye ideer til kristendomsundervisning gennem udvikling af skolekirkesamarbejdet, herunder at udbyde kurser, udarbejde undervisningsmaterialer og koordinere undervisningsforløb for faget kristendomskundskab med mulighed for inddragelse af andre fag.

§ 3 Samarbejdet har hjemsted i Odense Kommune.

§ 4 Af den samlede ligning i Hjallese Provsti reserveres hvert år et beløb til Skoletjenesten. Bestyrelsen udarbejder et budget, som forelægges repræsentantskabet til godkendelse, som videresender dette til provstiudvalget.
Regnskabet føres af en selvstændig regnskabsfører og indgår som et biregnskab i Hjallese provstiudvalgskasse.
Regnskab udarbejdes og godkendes af bestyrelsen.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskab fremlægges til orientering på det årlige repræsentantskabsmøde.

§ 5 Skoletjenestens øverste myndighed er et repræsentantskab bestående af:
1. Et medlem fra hvert menighedsråd
2. En præst fra hvert pastorat
3. Et provstiudvalgsmedlem for hvert provsti. Vedkommende kan ikke samtidigt repræsentere et menighedsråd.
Repræsentantskabet ledes af bestyrelsens formand.
Repræsentantskabet fungerer i fire år fra 1. april i året efter afholdt menighedsrådsvalg. Repræsentantskabsmedlemmer vælges i hvert enkelt menighedsråd inden 1. marts i året efter afholdt menighedsrådsvalg.

Bestyrelsen indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt med to måneders varsel. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i marts. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde en måned før mødet. Senest 14 dage før mødet udsender bestyrelsen endelig dagsorden bilagt regnskab og budgetforslag. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Årsberetning
4. Evaluering af Skoletjenesten, herunder drøftelse af ideer, visioner m.m.
5. Præsentation af planer for det kommende skoleår
6. Behandling af indkomne forslag
7. Årsregnskab fremlagt af kassereren til godkendelse
8. Budgetforslag fremlagt af kassereren til godkendelse
9. Valg af bestyrelse
10. Eventuelt

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst  2/3 af repræsentantskabet ønsker det. Det indkaldes med 14 dages varsel.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt flertal.

Til beslutning om vedtægtsændring kræves, at 1/3 af det beslutningsdygtige repræsentantskabs medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, samt at begge provstier er repræsenterede. Har 1/3 af det beslutningsdygtige repræsentantskabs medlemmer ikke deltaget i afstemningen, men er de 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkalder repræsentantskabet til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange der deltager i afstemningen.

Nye deltagere i samarbejdet kan optages efter indstilling fra bestyrelsen og vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal.

Til beslutning om Skoletjenestens ophør kræves, at 1/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at 2/3 stemmer for beslutningen. Ophør besluttes med 12 måneders varsel fra det repræsentantskabsmøde, hvor ophøret besluttes.

Der føres protokol over repræsentantskabets beslutninger.

§ 6 Blandt og af repræsentantskabets medlemmer vælges en bestyrelse til at forestå ledelse af og tilsyn med projektmedarbejdere.

Bestyrelsen består af seks medlemmer: En sognepræst for hvert af de to provstier og to menighedsrådsmedlemmer fra hvert af de to provstier.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand og en kontaktperson for medarbejderen samt en kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og den træffer sine afgørelser ved simpelt flertal.

Ordinært bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når et af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Formand og kasserer er tegningsberettigede for Folkekirkens Skoletjeneste Odense.
Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger.

Bestyrelsen udgør Skoletjenestens daglige ledelse med følgende opgaver:

Etablere kontor med nødvendigt udstyr
Ansætte og afskedige projektmedarbejdere
Ledelse og tilsyn med projektmedarbejdere
Holde repræsentantskabet og menighedsrådene orienteret om Folkekirkens Skoletjeneste
Sikre bredde og rummelighed i samarbejdet mellem skole og kirke
Være budgetansvarlig
Indkalde til og afholde repræsentantskabsmødet
Udarbejde og ajourføre vedtægter og stillingsbeskrivelser
Formanden attesterer alle udgiftsbilag.

§ 7 Projektmedarbejdere ansættes som hovedregel i en fuldtidsstilling dækkende Hjallese og Sankt Knuds provstier.
Projektmedarbejdere har kontor i Vor Frue Kirkestræde 14. 2, 5000 Odense C
Projektmedarbejdere indgår i det landsdækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester. http://www.folkekirkensskoletjeneste.dk

§ 8 Nærværende vedtægter er godkendt på repræsentantskabsmøde den 29. marts 2017

§ 9 Enhver tvist om nærværende vedtægts forståelse, fortolkning eller udfyldning eller om forholdet mellem de samarbejdende menighedsråd og et medlem eller medlemmerne indbyrdes afgøres af Stiftsøvrigheden, hvis afgørelse kan påklages til kirkeministeren.

§ 10 Vedtægterne træder i kraft den 19. april 2017

§ 11 Nærværende vedtægt kan se på www.skole-kirke-odense.dk

Scroll to Top